Cài đặt server CentOS 7: Cài đặt PHP

Image

Đăng bởi Admin 3 years ago 138 bình luận

Trong loạt bài Cài đặt cho CentOS 7, chúng tôi xin giới thiệu thêm cho bạn các câu lệnh để cài đặt PHP trên CentOS. Trong giai đoạn hiện nay, PHP phát triển khá nhanh, có khá nhiều phiên bản để lựa chọn, cũng như có khá nhiều package được giới thiệu, dưới đây là các câu lệnh lựa chọn cho cài PHP từ remi server:

rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Để thêm vào lựa chọn Remi repository.

Cài thêm yum-utils, và update yum nếu bạn thấy cần thiết

yum -y install yum-utils
yum update

 

Để cài đặt PHP 5.4

yum -y install php

Để cài đặt PHP 7.0

yum-config-manager --enable remi-php70
yum -y install php php-opcache

Để cài đặt PHP 7.1

yum-config-manager --enable remi-php71
yum -y install php php-opcache

Để cài đặt PHP 7.2

yum-config-manager --enable remi-php72
yum -y install php php-opcache

Để cài đặt PHP 7.3

yum-config-manager --enable remi-php73
yum -y install php php-opcache

Để cài đặt PHP 7.4

yum-config-manager --enable remi-php74
yum -y install php php-opcache

Khởi động lại Apache để ghi nhận lại PHP mới

 systemctl restart httpd.service

Tags: CentOS, cài đặt, PHP 5.4, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.3, PHP 7.4,

0 Bình luận


Bình luận

Bình luận mới nhất