Cài đặt server CentOS 7: Cài đặt Apache

Image

Đăng bởi Admin 3 years ago 141 bình luận

Apache là ứng dụng khá nổi tiếng liên quan đến deploy server. Hầu hết các bạn lập trình viên đều sử dụng và quen biết nó. Sau đây tôi xin giới thiệu những lệnh cơ bản để cài đặt Apache (bản hiiện tại là 2.4) lên server CentOS để làm web server:

yum -y install httpd

Sau khi chờ cài đặt xong, bạn chạy lệnh sau để config cho Apache

systemctl start httpd.service

systemctl enable httpd.service

Nếu server của bạn có cài Firewall (Tường lửa), bạn cần chạy thêm 2 lệnh sau để báo cho server mở cổng:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 

và (nếu dùng cho https)

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https

cuối cùng chạy lệnh reload để firewall hiểu:

firewall-cmd --reload

 

Như vậy là bạn đã cài xong Apache lên CentOS. Chúc bạn có được thông tin hữu ích để làm việc.

Đừng ngần ngại comment nếu cạn cần chia sẻ hoặc hiểu thêm từ chúng tôi.

 

 

 

Tags: CentOS, cài đặt, Apache,

0 Bình luận


Bình luận

Bình luận mới nhất